Partnerji - Slovenija

Pri organizaciji in izpeljavi konference sodelujemo:

  • Andragoški center Slovenije, zanj mag. Andrej Sotošek, direktor,
  • Andragoško društvo Slovenije, zanj Ida Srebotnik, predsednica,
  • Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja, zanj dr. Alenka Flander, direktorica,
  • Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah, zanj Zlatko Zepan, predsednik,
  • Združenje izobraževalnih institucij, g. i. z., zanj Ksenija Turk, predsednica.

Oblikovali smo programski in organizacijski odbor.

Naše poslanstvo na področju izobraževanja odraslih:
 
 
 

 

Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 5842 576
E: info@acs.si

Kontaktni osebi:
Zvonka Pangerc Pahernik, zvonka.pangerc@acs.si,in,
Darijan Novak, darijan.novak@acs.si  

 

 

Andragoški center Slovenije (ACS) je že 24 let osrednji javni zavod za raziskovanje in razvoj, kakovost in izobraževanje, svetovanje in vrednotenje ter promocijske in informacijske dejavnosti v izobraževanju odraslih. 

Pripravljamo strokovne podlage in evalvacije ter spremljamo razvoj sistema izobraževanja odraslih; razvijamo različne neformalne in formalne oblike učenja; razvijamo programe za povečanje pismenosti odraslih in še zlasti skrbimo za povečanje dostopnosti izobraževanja in učenja prikrajšanih skupin odraslih. Pri tem razvijamo potrebno infrastrukturo za podporo učenju, modele samoevalvacije kakovosti in vrednotenja predhodno pridobljenih znanj ter skrbimo za strokovno izobraževanje in usposabljanje andragoških delavcev. Strokovno in najširšo javnost obveščamo o vseh teh procesih in dosežkih ter prispevamo k širjenju zavesti o pomenu in vlogi izobraževanja odraslih.

Sodelujemo v številnih EU in drugih mednarodnih projektih, smo nacionalni koordinator za evropski proces 'Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih' ter delujemo v evropskem (EAEA) in svetovnem (ICAE) združenju za izobraževanje odraslih. 

Več: http://www.acs.si
 

  

Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 5842 576
E: info@acs.si

Kontaktna oseba:
Ida Srebotnik
E: drustvoio@gmail.com

 

Andragoško društvo Slovenije (ADS) je samostojno neprofitno stanovsko združenje izobraževalcev odraslih. Ustanovljeno je bilo leta 1968 kot odziv na vse večje zahteve po nenehnem izobraževanju in vse obsežnejše naloge na družbenem, strokovnem in splošnem področju izobraževanja odraslih. Člane so povezovali skupni cilji pri razvijanju andragoške teorije in prakse ter prizadevanja za dvig kakovosti področja.

Še danes so temeljni cilji delovanja ADS dejavno poseganje v razvoj vzgoje in izobraževanja v okviru strategije vseživljenjskega učenja, osvetljevanje razvojnih dilem, opozarjanje na nerešena vprašanja v  in povezovanje članov pri odpravljanju pomanjkljivosti v strokovnih rešitvah in praksi izobraževanja odraslih.

Društvo je izvedlo številne okrogle mize, posvete, projekte in raziskovalna dela o preobrazbi vzgojno izobraževalnega sistema. Vsa leta se je povezovalo z domačimi in tujimi ustanovami, zvezami in društvi za izobraževanje odraslih. Že vrsto sodelujemo z Unescovim nštitutom za vseživljenjsko učenje (UIL) v Hamburgu. Smo tudi člani Evropskega združenja za izobraževanje odraslih (EAEA).

Več: http://www.andragosko-drustvo.si
 

  

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 6209 480
E: info@acs.si

Kontaktna oseba:
Ajda Turk
E: ajda.turk@cmepius.si

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja (CMEPIUS) je javni zavod, ki izvaja naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa ter naloge nacionalne kontaktne točke za program Evropa za državljane. CMEPIUS skrbi tudi za izvajanje različnih programov štipendiranja ter za podporne aktivnosti prej navedenega programa. Med njimi je tudi Evropska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE).

Naše poslanstvo je z mednarodnim sodelovanjem spodbujati, razvijati in povezovati znanje, ljudi in izkušnje v izobraževalnem prostoru. Naša vizija pa je postati prepoznavna, povezovalna institucija v nacionalnem in širšem prostoru na področju mednarodnega sodelovanja v izobraževanju ter pomemben partner pri ustvarjanju kakovostnega, v svet odprtega slovenskega izobraževanja.

Več: http://www.cmepius.si
 

  

 

 

Šegova ulica 112, 7000 Novo mesto, Slovenija
T: +386 (0)7 3932 200
E: info@drustvo-doio 

Kontaktna oseba:
Andreja Sabati Šuster, andreja.sabati@guest.arnes.si


 

 

Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah (DOIO) je prostovoljna, samostojna, nepridobitna in strokovna organizacija, ki povezuje strokovne delavce, zaposlene v enotah in drugih organiziranih oblikah za izobraževanje odraslih na srednjih šolah oziroma v šolskih centrih. Ustanovljeno je bilo leta 1997 predvsem za uresničevanje skupnih nalog pri razvoju izobraževanja odraslih na šolah, za medsebojno sodelovanje in usklajevanje ter utrjevanje vloge izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Društvo spremlja izobraževanje odraslih na srednjih šolah in skrbi za njegovo profesionalizacijo. Prireja strokovna srečanja in predavanja o aktualnih problemih ter oblikuje in zastopa skupna stališča, predloge in mnenja o problematiki izobraževanja odraslih v formalnem izobraževanju na nacionalni ravni. Po potrebi oblikuje delovne skupine za reševanje aktualnih problemov, skrbi za obveščanje in informiranje članov in strokovno izobraževanje.

Več: http://www.drustvo-doio.si    
 

  

 

Vrti 4, 1356 Dobrova, Slovenija
(IC Memory, Dutovlje 32, 6221 Dutovlje)
T: +386 (0)5 7642 027
E: info@zii.si

Kontaktna oseba:
Jelka Ciuha, jelka.ciuha@gmail.si

Članice Združenja izobraževalnih institucij, g. i. z. (ZII), smo zasebne izobraževalne ustanove, ki na podlagi medsebojnega zaupanja in sodelovanja ter v družbi prepoznanih potreb vplivamo na sistemsko ureditev pogojev za izobraževanje odraslih in na dvig izobrazbene ravni ter kakovosti življenja prebivalstva.

Bistven namen našega delovanja je, da članicam Združenja zagotavljamo razvoj izobraževalcev in izobraževalnih programov skozi svetovanje, informiranje, podporo, sodelovanje, povezovanje, vzajemnost ter izmenjavo mnenj in izkušenj. Obenem Združenje zagotavlja strokovno, spodbudno in vplivno okolje, v katerem vsaka članica uresničuje svoje lastno poslanstvo. Odprti za sodelovanje smo gradnik učeče se družbe, s čimer soustvarjamo prepoznavnost Slovenije v mednarodnem okolju.

Več: http://www.zii.si
 

  
Sofinancerja:

    << Nazaj