Партнери | Partners

 Босна и Херцеговина | Bosnia and Herzegovina
 Црна Гора | Montenegro
 Хрватска | Croatia
 Косово | Kosovo
 Македонија | Macedonia
 Словенија | Slovenia
 Србија |Serbia

Програма | Programme

Нацрт програмата е објавена.

Draft programme is already published.

Галерија | Gallery
 
Материјали | Materials

Објавен материјал од првиот ден.

Day 1 material published.

Регистрација | Registration
Регистрацијата е отворена од 11.09. 2017 до 2.10. 2017

Registration is open from September 11, 2017 till October 2, 2017

Контакт | Contact

Центар за доживотно учење
Ул. Петре Пирузе 10б
1000 Скопје Македонија

Lifelong Learning Center
Petre Piruze 10B
1000 Skopje Macedonia

T:  +389 2 3061 242
E: contact@lifelonglearning.mk
Facebook page
 
Локација | Location

Хотел Холидеј ин
Скопје, Maкедонија

Hotel Holiday Inn
Skopje 1000, Macedonia (FYROM)

Website
E: hiskopje@holiday-inn.com.mk
T:  ++389 2 329 29 29 

Прес | Press
Во подготовка. In preparation.
Архив ГМ | Archive GM

GM 2017
GM 2016
GM 2015

Со надеж дека ваквите средби на стручњаците од областа образование на возрасни од просторите на Југосточна Европа ќе станат традиција, креиравме архив на досегашните конференции

The archive from the previous conferences is created with hope that tradition of conference will continue in the future.